Stadgar

Stadgar för SeniorNet Sollefteå antagna vid interimsstyrelsens möte 2002-10-02 och fastställda av årsmötet 2003-01-28. Ändrade vid årsmöte 2004 och årsmöte 2008 samt vid extra klubbmöte 2009 och fastställd vid årsmöte 2010. Ändrade vid årsmöte 2016-03-16 och vid extra medlemsmöte 2016-11-16 samt fastställda vid årsmöte 2017-03-16.

Stadgar för SeniorNet Sollefteå
§ 1 Namn och verksamhet SeniorNet Sollefteå är en klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden.
Klubben är en ideell förening och politiskt obunden, grundad på SeniorNet Swedens stadgar.
Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.
Verksamheten skall utveckla IT-kunskapen hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter, som är baserade på IT.
Föreningen skall tillhandahålla en Webbsida för att lämna information om föreningens verksamhet.
Verksamhetsplan utsänds årligen till varje medlem, via mail. Tryckt version sänds endast ut, till de som inte har mail. Verksamhetsplanen läggs också ut på klubbens webbsida.
§ 2 Medlemskap Klubben vänder sig till alla seniorer.
Medlem i klubben blir den som även anmält sig som medlem i SeniorNet Sweden och vid inträdet betalt gällande årsavgift.
Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben.
Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution kan antas som stödjande medlem. Vederbörandes årsavgift beslutas från fall till fall.
§ 3 Klubbmöte Klubbens högsta beslutande organ är medlemsmötet.
Sådant möte sammankallas som årsmöte eller extra medlemsmöte utöver årsmötet.
Alla medlemmar äger rätt att närvara vid medlemsmöten och har yttrande- och rösträtt.
Medlem har rätt att avge motion till såväl klubbens som SeniorNet Swedens årsmöte.
Motioner skall behandlas av styrelsen och vidarebefordras därefter till klubbens årsmöte.
Motion till SeniorNet Sweden vidarebefordras efter styrelsebehandling till SeniorNet Sweden före februari månads utgång.
Motioner skall skriftligen och senast den 1 februari vara ingivna till SeniorNet Sollefteås styrelse.
Stödjande medlem har ej rösträtt. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval då den väljs, som erhållit flest röster.
Vid lika röstetal avgör lotten.
§ 4 Årsmöte Ordinarie årsmöte skall hållas under mars månad.
Tidpunkt bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton dagar före mötet.
Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och medlemmar som saknar sådan erhåller kallelse via klubbens webbsida och via annons i lokalpressen.
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
1. Årsmötets öppnande.
2. (parentation).
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet.
7. Fastställande av dagordning.
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Beslut om klubbavgift och andra avgifter påföljande år.
13. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
14. Beslut om antal styrelseledamöter, minst 5, samt minst två ersättare för 1 år.
15. Val av ordförande.
16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare.
17. Val av två revisorer och en ersättare.
18. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande.
19. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.
20. Ärenden som väcks genom motion (som skall vara styrelsen tillhanda före den 1 februari).
21. Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner.
22. Årsmötets avslutning.
Föredragningslistan utnyttjas i tillämpliga delar vid extra medlemsmöte.
§ 5 Styrelse Styrelsen är klubbens beslutande organ då medlemsmöte inte är samlat.
SeniorNet Sollefteås styrelse består av ordförande och minst fem av årsmötet valda ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga behövliga funktionärer.
Styrelsen utser representant(er) och en ersättare med rösträtt för klubbens medlemmar vid SeniorNet Swedens årsmöte.
Ordförande väljs för ett år.
Styrelsens ledamöter väljs förskjutet för två år.
§ 6 Styrelsens beslutsmässighet Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande, vid förfall för denne av sekreteraren. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar i sammanträdet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträdet skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden och en ledamot.
§ 7 Firmateckning Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 8 Verksamhetsår och räkenskaper Klubbens verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelse, överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning.
Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast i februari.
Räkenskaperna skall vara förda i enlighet med god revisionssed.
Verksamhets- och revisionsberättelser samt protokoll från årsmötet skall före maj månads utgång vara insända till SeniorNet Swedens kansli.
§ 9 Valberedning Valberedning väljs vid årsmöte varvid sammansättning skall vara tre medlemmar, varav en sammankallande.
Valberedningen föreslår ordförande och det antal ledamöter som föreningen beslutar att styrelsen skall innehålla enligt paragraf fem, samt ersättare.
Valberedningen föreslår två revisorer, varav en är sammankallande, samt en ersättare.
§ 10 Stadgeändring För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten med minst tre månaders uppehåll mellan dessa, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Sådan ändring av klubbens stadgar skall insändas till SeniorNet Sweden.
§ 11 Upplösning av klubben Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena för giltighet. Bestämmelse under § 3 skall här inte tillämpas.
Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar.